Ikke bare bar hamar meny. Personalpsykologi

om rekruttering av medarbeidarar, inkludert jobbanalyse og metodar for seleksjon. Vi tar også for oss aktuelle utfordringer organisasjoner står ovenfor når det gjelder rekruttering, utvelgelse, evaluering utvikling og

avvikling av arbeidsforhold. Har studenten kunnskap om tydinga av psykologiske kontraktar mellom arbeidstakarar og deira overordna. Litteraturliste Litteraturlista vil vere klar innan.06. Nytte seg av fagleg kunnskapar og relevante forskingsresultat på praktiske og teoretiske problemstillingar. Det personalpsykologiske fagfelt og metodegrunnlag, individuelle forhold som påvirker atferd i jobbsammenheng. Utveksle synspunkt og erfaringar med andre innanfor fagfeltet og gjennom dette medverke til utvikling av god praksis. Kan studenten drøfte korleis verksemda på ein best mogleg måte kan gjere nytte av og ivareta eldre arbeidstakarar. Faget kan inngå som en del av bachelorgraden Arbeids- og organisasjonspsykologi eller i generell psykologi. Kan studenten greie ut om og drøfte kva vi forstår med sosialisering til arbeidslivet og til organisasjonar, og korleis individuelle og kontekstuelle tilhøve påverkar sosialisering til arbeidslivet og til organisasjonar. Obligatorisk undervisningsaktivitet, ingen, vurderingsformer, i emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: Skuleeksamen. Du tilegner deg kunnskap om aktuelle utfordringer organisasjoner står overfor mht. For haustsemesteret.12 for vårsemesteret. Psyk106 tileigne seg kunnskapar i høve til sentrale faglege problemstillingar, arbeidsmetodar og verktøy i personalpsykologi, medrekna historiske utviklingslinjer, tradisjonar og metodisk grunnlag. Ferdigheiter, ved fullført emne kan studenten: finne fram i, munnleg og skriftleg greie ut om sentrale problemstillingar, kunnskapar og metodar innanfor fagfeltet personalpsykologi. Personlegdom, persepsjon, attribusjon, og intelligens) påverkar læring og åtferd i jobbsamanheng. Vurderingssemester, haust og vår. Har studenten kunnskap om kva vi forstår med karriere og karriereutvikling i ein organisasjon og mellom organisasjonar. I denne samanhengen skal studenten tileigne seg forskingsbaserte personalpsykologi kunnskapar om individuelle faktorar som påverkar hans/hennes åtferd i jobbsamanheng, verksemda si handtering av sine medarbeidarar, individet sitt tilhøve til og tilhøyrsle i organisasjonen samt karriereutvikling. Til daglig jobber han med det menneskelige aspektet ved positiv endring og måloppnåelse for ledere og organisasjoner. Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning.

Planlegge og rems norge gjennomføre varierte arbeidsoppgåver i det personalpsykologiske fagfeltet i tråd med etiske krav og retningsliner. Organisasjonens håndtering av sine medarbeidere, studenten skal gjennom, formidle sentrale faglege og etiske problemstillingar innan personalpsykologi basert på eksisterande teori og empiri. Presentere og drøfte relevant fagstoff, hR og rekruttering, individet gjennom yrkeskarrieren. Generell kompetanse, har studenten kjennskap til historie, har studenten kunnskap om ulike rolleperspektiv på individet si åtferd i organisasjonen.

Personalpsykologi, Regjering norge

sjekk fly i rute Eksamen er satt saman av ein skriftleg skuleeksamen på 4 timar kor studentane skal svare på 2 av 3 oppgåver som vektast likt. Formidle sentralt fagstoff som teoriar, dette lærer du, varsling whistleblowing som ein kan møte som tilsett i ei verksemd. Arbeidsevne, d Medarbeidarsamtale, personalledelse og utvikling av menneskelige ressurser i virksomheten. Kan studenten greie ut om kva vi forstår med læring i jobbsamanheng og korleis organisasjonar kan leggje til rette for ulike metodar for vurdering og utvikling av medarbeidarar eks. Medrekna konsekvensar for motivasjon, kan studenten greie ut om og drøfte kjenneteikn ved dyktige og kompetente medarbeidarar versus kontraproduktive og destruktive medarbeidarar. Gjennom kurset får du en grunnleggende innføring i sentrale personalpsykologiske temaer. Rekruttering, personalledelse og utvikling av menneskelige ressurser i virksomheten. Og ansettbarhet employability endre hafstad i eit organisasjons og individperspektiv.

Undervisninga vil bli gitt i form av førelesingar og seminar og går over eitt semester.Har studenten kunnskap om menneskelege reaksjonar (inkludert ptsd) og god personalomsorg etter kriser og ulykker.

 

Personal psykologi - Institutionen för juridik, psykologi och socialt

Kan studenten drøfte mangfaldsfaktorar diversity så som etnisitet, kultur og kjønn si tyding i organisasjonar og diskutere korleis ein organisasjon best mogleg kan stille seg til mangfald i verksemda.Kan studenten greie ut om omgrepa jobbtilfredshet, jobbengasjement, jobbtilpasning, organisasjonstilhøyring og gjennomtrekk (turnover).Bestått eksamen gir 15 studiepoeng.”