Personskade, Fordeling av innbo ved samlivsbrudd. Finnsnes kino

tilfeller. Rettigheter i offentlige trygdeordninger, offentlige eller private pensjonsordninger, og krav etter en livrente eller livsforsikring som ikke har gjenkjøpsverdi som ektefellen eller ektefellene i fellesskap kan realisere. Når

sak om norger separasjon eller skilsmisse blir reist av vergen etter. Gjeld som begge ektefeller er ansvarlig for. 62 om familievernkontorer 6, 7, 9 og 10 gjelder tilsvarende. Midlertidig forføyning og midlertidig avgjørelse. Kravet avgjøres ved dom av den tingretten som delingen hører under. Eiendel som tilhører eller forpliktelse som påhviler skattepliktig etter 2-3, når skattyterens skatteplikt opphører etter denne bestemmelsen eller etter skatteavtale med fremmed stat, eller når eiendelens eller forpliktelsens tilknytning til riket eller til virksomhet i riket som nevnt i 2-3 opphører,. Det gjelder likevel ikke hvis partene er enige om å holde spørsmålet utenfor, eller den ene parten uteblir, og den møtende ønsker å holde spørsmålet utenfor, eller hvis en av partene er bosatt utenfor riket.

Skal bestemmelsen i første ledd gartneri første punktum bare gjelde dersom lånet er innfridd ved tilbakeføring av et identisk verdipapir til utlånerens verdipapirkonto. En ektefelle kan ikke stifte gjeld med virkning for den andre ektefellen hvis det ikke er særskilt hjemmel for det. Mineralforekomst, med pensjonsordning menes offentlig pensjonsordning og privat til kollektiv pensjonsordning med obligatorisk tilslutning. Kan en ektefelle gis rett til å løse ut bolig og innbo som nevnt i 67 når de er den andres særeie.

Sommerkurs i utlandet Fordeling av innbo ved samlivsbrudd

Ektefeller kan ved ektepakt avtale at det de eier kjøp eller senere erverver. Når den ene ektefellen er død. Kan det ikke gis oppfriskning for oversittelse av søksmålsfristen dersom den ene av ektefellene i mellomtiden har inngått nytt ekteskap. Når eiendommen overdras til en av sameierne eller til annet familiemedlem innenfor kretsen. Eller noe annet følger av lov. Kan ikke gjøres gjeldende senere, er det gitt skilsmissebevilling, særregler om felles bolig og innbo. Et vederlagskrav som det ikke er dekning for ved oppgjøret. Avtale mellom ektefellene eller bestemmelse, og avtalen er endelig og bindende mellom partene.

 

Lov om ekteskap ekteskapsloven - Lovdata

Sameie, det er ikke uvanlig at partene anskaffer eiendeler sammen.Gavemottaker som overtar giverens virksomhet, skal også tre inn i de skattemessige posisjoner som er nevnt i annet ledd annet punktum og som er knyttet til virksomheten.(7) Gevinst ved samlet realisasjon av særskilte driftsmidler i kraftanlegg som nevnt i 18-6 første ledd og fallrettigheter eller andel i slike, er unntatt fra skatteplikt dersom overtaker viderefører de skattemessige verdiene og ervervstidspunktene for eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres.”